Νέα

Αρχική / Νέα
Παιδαγωγικά μέτρα και ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα. Τροποποίηση της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ 2005).